اهداف همایش رشته ­های تخصصی:

1  . ایجاد فرصت برای نظرورزی و تعامل علمی میان صاحب­نظران و به اشتراک ­گذاری دانش آموزش محتوا در علوم ابتدایی (PCK )

2  . ایجاد فرصت برای تأمین و تولید دانش آموزش محتوا در علوم ابتدایی (PCK )

3  . زمینه­ سازی برای جلب توجه جامعه علمی به ضرورت تولید و اشاعه دانش آموزش محتوا در علوم ابتدایی(PCK)

4  . ایجاد فرصت برای رشد و بالندگی حرفه­ ای مدرسان و اعضای هیأت علمی در زمینه آموزش محتوا در علوم ابتدایی  (PCK)