به نام خدا، هر چه داریم از او           خداوند احمد خدای سبو

خدای شکافنده بحر علم            خداوند باقر خداوند حلم


آموزش علوم تجربی همواره به مثابة یکی از حوزه های مهم آموزشــی در نظامهای تعلیم و تربیت قلمداد شــده اســت. آموزش علوم تجربی از یکســو، در ایجاد بصیرت و بینش عمیق نسبت به درک  دنیای اطراف و زمینه سازی برای تعظیم خالق متعال از طریق فهم عظمت خلقت ضرورت دارد، و از سوی دیگر با عنایت به وابستگی روزافزون ابعاد گوناگون زندگی انسان به یافته ها و فراورده های علمی ضروری مینماید. تا همین اواخر در کشــور ما، برنامة درســی جدا از دانش آموز و بدون مشــارکت او طراحی میشد، لذا برنامۀ اکتشــاف و فعالیت دانش آموز مورد توجه نبــوده بلکه به طور عمده محتوامحور و نتیجه محور بود تا دانش آموزمحور و فرایند محور. اما از سال 1390، برنامة درسی جدیدی برای آموزش علوم تجربی تولید شد که یکی از ابعاد آن، اتخاذ رویکرد زمینه محور در طراحی آموزشی است. این رویکرد باعث برقراری ارتباط درس علوم با زندگی روزانة دانش آموزان میشــودو بالتبع آن نیاز به معلمانی آگاه برای ارائۀ این فنون دارد. با این وجود ساختار فعلی آموزش علوم درآموزش عالی کشور، تفاوت های اساسی با کشورهای توسعه یافته دارد و با وجود اینکه سه نوع دانش موضوعی، دانش تربیتی و دانش محتوای تربیتی برای معلم و مدرس علوم ضروری است  اما در این میان دانش  آموزش محتوا در کشور ما در مراحل آغازین توجه و اهتمام است و از آنجا که توانایی معلمان علوم برای انتقال جزییات اساسی و ساختارهای علوم، به طریقی که آن را برای فراگیران قابل فهم کند به میزان زیادی متفاوت است توجه به این دانش باید در اولویت های آموزشی قرار گیرد. در همین راستا و با لطف خداوند منان مفتخریم، اولین همایش کشوری  دانش موضوعی -  تربیتی (دانش  آموزش محتوا) آموزش علوم ابتدایی را با هدف معرفی آخرین نظریهها و دستاوردهای علمی، تبادل دیدگاهها، معرفی دستاوردها و تجربیات کاربردی این بار در شهر اردبیل برگزار نمائیم. امید است با توجه به نیاز مبرم به منابع آموزشی انتقال دانش محتوا در علوم ابتدایی بتوانیم از نتایج این همایش برای تدوین کتب در این زمینه بهره بریم .

 

                                                                                      دکتر الهام ابوالفضلی

                                                                                     اردبیل، آذرماه یکهزار و سیصد و نود وشش