هزینه های همایش آموزش علوم ابتدایی به شماره حساب 2173070850004 بانک ملی شعبۀ خیابان امام خمینی اردبیل به نام دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی اردبیل واریز گردد. 
• مقاله هایی در مجموعه مقاله های همایش به چاپ می رسند که ارائه دهندۀ مقاله، هزینۀ شرکت در همایش را پرداخت کرده باشد. در صورت پرداخت مبلغ یاد شده از طریق شعب بانکی، نام و نام خانوادگی و شماره موبایل خود را به صورت خوانا نوشته و سپس فایل اسکن شدۀ رسید بانکی از طریق ایمیل همایش به نشانی ardabil.cfu@gmail.com فرستاده شود.
• نکته مهم: هزینه شرکت در کارگاه به صورت فیش جداگانه پرداخت و فایل اسکن شدۀ آن به ایمیل بالا ارسال گردد.
• چنانچه تا سه روز پس از ارسال ایمیل، پاسخی دریافت ننمودید، با دبیرخانه همایش به شماره 04533440875 در روزهای شنبه تا چهارشنبه 8 تا 15:30 تماس حاصل فرمایید و وضعیت ثبت نام و تأیید وجه خود را پیگیری کنید.
اصل رسید بانکی در هنگام پذیرش در روز برگزاری همایش دریافت خواهد شد.