حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
دانشگاه فرهنگیان مدیریت امور پردیس های استان اردبیل
اداره  کل آموزش و پرورش استان اردبیل
استانداری اردبیل
دانشگاه محقق اردبیلی
شهرداری اردبیل
بنیاد نخبگان اردبیل
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل