نوع مقالات مورد پذیرش همایش
1396-10-05
نوع مقالات مورد پذیرش همایش

بنا بر تصمیم کمیته علمی همایش، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای همایش باشند ، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت :

1. مقالات علمی- پژوهشی
2. مقالات علمی- ترویجی ( مروری )
3. مطالعات موردی
4. مقالات یا گزارش های تحلیلی- انتقادی
5. طرح های تحقیقاتی