بارگذاری فایل پاورپوینت پوستر و ارائه شفاهی
1397-01-21

شرکت کنندگان محترمی که مقاله آن ها به صورت پوستر و ارائه شفاهی پذیرفته شده است هر چه سریعتر نسبت به بارگذاری فایل پوستر و ارائه طبق فرمت ارائه شده در صفحه اصلی اقدام نمایند.