آخرین مهلت ارسال فایل پوستر مقالات
1397-01-27
آخرین مهلت ارسال فایل پوستر مقالات

تمامی شرکت کنندگانی که مقالات آن ها پذیرفته شده است اما که امکان حضور در همایش را ندارند تا پایان روز 97/01/27 فرصت دارند که فایل پوستر مقالات را به ایمیل همایش ارسال نمایند.