# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1082-SCC ارزیابی و سنجش پویایی کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدائی بر اساس تکنیک ویلیام رومی مهران سور، ناصر محمدی پور، مصطفی خلیلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1103-SCC ارزشیابی در آموزش علوم ابتدایی فریده شیرعلیزاده، شهلا رحمانی، پریسا علیزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1094-SCC آموزش علوم ابتدایی بر مبنای الگوی کاوشگری اکبر بالنده، احسان عبداله زاده، تورج سرابی اصل مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1060-SCC (R1) آموزش علوم تجربی در دوره‌ی ابتدایی با استفاده از راهبردهای خلاقانه مهدی چیت‌ساز، خداویردی عباس‌زاده، عزیز جلیلی هریس مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1068-SCC (R1) اهمیت به کارگیری فناوری اطلاعات( CAI) در آموزش علوم تجربی دوره ی ابتدایی حمیدرضا علیزاده نوشنق، محسن جاهد، اسماعیل غفاری گیلانده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1056-SCC اهمیت زیست شناسی در برنامه درسی علوم تجربی ابتدایی افسانه صمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1044-SCC (R1) اهمیت و ضرورت تدریس و یادگیری مبتنی بر زمینه در آموزش علوم سعید داداش زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1073-SCC بررسی تأثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی بر یادگیری و خلاقیت دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس علوم افشین میرزالو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1095-SCC بررسی تطبیقی عناصر اهداف و محتوا در برنامۀ درسی آموزش علوم کشورهای ایران، سنگاپور و کره جنوبی مصطفی احمدی دارانی، سید محمدحسین اسحاقی، مصطفی رحیمی قودجانکی، ابوالفضل احمدی، پوریا بدیع زمانی دارانی، محسن سلیمان الیگودرزی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1102-SCC بررسی تطبیقی محتوا، برنامه درسی، روش تدریس و ارزشیابی علوم در کشور های ایران، انگلستان و ژاپن اکبر یادگاری زرنق، محمد یادگاری، مسعود سعادتی، حامد نحوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1113-SCC بررسی جایگاه مولفه های تربیت زیستی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ‏برنامه درسی با رویکرد تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی مصطفی حاج محسنی، علی حبیبی، نفیسه زاهدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1079-SCC بررسی روش های تدریس در علوم ابتدایی و تعیین کارآمدی روش ها براساس نظرات معلمین ابتدایی رضا مظفری، مجید تریوه، رضا ابوالحسن یان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1072-SCC (R1) بررسی روند روش های آموزش مباحث مربوط به محیط زیست درکتب درسی دوره ابتدایی داود افشاری، سید مهدی سیدرصایی، علیرضا سلیمانی، محمدرضا جعفری گلجه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1035-SCC بررسی کارکرد نظام ارزشیابی در علوم تجربی دوره ابتدایی علی ذوالفقاری شیره جین، احسان عبداله زاده، امیر حسین انکوتی، رحمان بدری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1008-SCC (R2) بررسی کج فهمی های مرتبط با مفهوم انرژی،گرما و دما در علوم و شیوه های نوین آموزشی حامد احمدی بنه، لیلا رحیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1052-SCC (R1) بررسی میزان آگاهی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با تدریس به روش معکوس در آموزش علوم ابتدایی زهرا قاسمی، سید شهاب الدین سیدحاتمی، رقیه محمدزاده ینگجه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1097-SCC بررسی میزان بهره‌‌گیری کتاب درسی علوم تجربی پایه‌ی ششم دبستان از تاریخ علم عاطفه زارعی، محمدحسن کریمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1025-SCC (R2) بررسی میزان فعال و غیرفعال بودن محتوای کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی چاپ سال ۱۳۹۶ بر اساس تکنیک ویلیام رومی مهرداد رستمی ینگجه، محمد قاهر سولا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
19 1009-SCC (R1) بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم تجربی ابتدایی معصومه مهرنوش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1048-SCC تاثیر آموزش علوم تجربی با روش کاوشگری ساختار بندی شده بر میزان نگرش مثبت دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی فاطمه یوسف یعقوبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
21 1078-SCC تاثیر آموزش کاوش محور بر افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان در درس علوم ابتدایی امید پنداشته، داوود معنوی، علی صبوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1104-SCC تاثیر جنسیت عوامل آموزشی متحرک بر یادگیری درس علوم دانش آموزان دختر سال چهارم ابتدایی مدارس شهر اردبیل علی اکبر عبداله زاده حسنکلو مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 1083-SCC (R1) تاثیر روش تدریس کاوشگری بر یادگیری پایدار درس علوم تجربی در دوره‌ی ابتدایی ملیحه خدابنده لو، ثریا کیوانی ایگده لو، سمیه گوهری جغالو مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1016-SCC (R1) تأثیر روش تدریس کاوشگری بر انگیزش تحصیلی علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی حسین واحدی، رسول رضایی، علی اقبالی، رسول رضایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 1057-SCC تاریخ، فلسفه و ماهیت علم در آموزش علوم تجربی ابتدایی افسانه صمدی، فاطمه نامور، امیر نامور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1051-SCC تبیین راهبرد های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات دریادگیری و آموزش علوم ابتدایی وبررسی موانع ، الزامات و جایگاه آن در مدارس ابتدایی ایران محسن مرادی، فهیمه آجدانی، سمانه بسطامی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1018-SCC تحلیل محتوای علوم تجربی پایه‌های اول تا ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های آموزش سلامت سازمان بهداشت جهانی (who) محمد علی پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1108-SCC (R1) تحلیل محتوای کتاب علوم پایه ی دوم ابتدایی از منظر توجه به آموزش مولفه های بهداشت و سلامت شهرزاد عبدالرحمیان، محمد عظیمی، سحر رضایی، خدیجه فرج زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1062-SCC (R1) تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ی چهارم ابتدائی به منظور تربیت تفکر خلاق زهرا رئیسی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1118-SCC تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی دوم دبستان از لحاظ میزان توجه به آموزش مهارتهای فرایندی تفکر سمیرا ابراهیم پور کومله، نرجس قربان‌نیا میرک محله، مریم صفرنواده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
31 1010-SCC تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی براساس اهداف آموزشی مریل ریحانه برجی کرمانی، زینب ذهاب ناظوری، فاطمه کارآموزیان، فاطمه فرمیتنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1063-SCC تحلیل محتوای کتاب علوم دوم ابتدایی چاپ96 علیرضا عزیزپور، محمدرضا عزیزپور، علیرضا عابدینی، حمیدرضا عزیزپور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
33 1074-SCC (R2) تحلیل و بررسی کتاب علوم‌تجربی پایه دوم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه‌های خلاقیت (بر مبنای نظریه گیلفورد) مهرداد رستمی ینگجه، سیدمحمد سیدکلان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
34 1109-SCC تربیت شهروندی و جایگاه آن در برنامه درسی علوم دوره ابتدایی ایران علی برزگر، مهدیه زارع حسینی، طهورا صفری، زهرا رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1075-SCC (R1) راهبردهای تدریس علوم پایه اول ابتدایی بنابر ویژگی های رشدی دانش آموزان سپیده یوسفی، زهرا کامکار مزرعه، نوشین محسنی دیبا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1061-SCC (R1) راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش علوم ابتدایی مهدی چیت‌ساز، خداویردی عباس‌زاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1114-SCC (R1) راهبردهای تدریس موثر در آموزش علوم ابتدایی میثم فهیمی نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1065-SCC (R1) راهبردهــای تــدریس مــؤثر در آمــوزش عــلوم تجربی ابتدایی فاطمه شاهی قطار، افسانه صمدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1014-SCC روش های آموزش درس علوم تجربی بر مبنای نگرش قرآنی مهداد جلیل مژدهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
40 1054-SCC (R1) روش های نوین تدریس برای آموزش علوم تجربی دوره ی ابتدائی سعید محمدی، حسین زینالی، توحید بهرامن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1124-SCC (R1) شناسایی عوامل موفقیت یادگیری درس علوم:مطالعه موردی کلاس اول ابتدایی مدرسه دخترانه شهید فاتحی اردبیل صادق فرهنمد امین، علی حبیب نژاد علامه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
42 1137-SCC شناسایی کج ‌اندیشی‌ های رایج در علوم ابتدایی و ارائه راهکارهایی جهت اصلاح آن‌ ها سمیرا فرزین مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
43 1041-SCC (R1) طراحی فرایند یاددهی - یادگیری مبتنی بر ICT اشرف میرحیدری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1042-SCC (R2) طراحی واحد یادگیری برای درس «ماده تغییر می کند» علوم پایه پنجم ابتدایی علی مطهری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
45 1005-SCC (R2) کاربرد چندرسانه در تدریس علوم یک ایده‌ی خلاقانه افشین میرزالو، محمد عظیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1117-SCC (R1) کاربرد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در آموزش محتوای درس علوم مقطع ابتدایی در ایران حسین صفری انزابی، مهدی سلطانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1053-SCC مروری بر روش‌های فعال تدریس برای آموزش علوم؛ روش کلاس معکوس، بدیعه-پردازی و کاوشگری احمد خالقی تلواری، مهدی شکر علی، محمد رحیمی، رسول رضایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 1119-SCC مقایسه تأثیر روش تدریس مبتنی بر تفکر فعال و روش تدریس سنتی در یادگیری درس علوم تجربی ابتدایی دانش آموزان پسر ناحیه 1 شهرستان اردبیل وحید طالعی حور، شبنم حسن زاده، ایرج نوری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
49 1134-SCC مقدمه ای بر تدریس و یادگیری مدل محور در آموزش علوم(MBTL) محمد موید مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
50 1058-SCC (R1) نقش انیمیشن بر یادگیری درس علوم تجربه پایه ششم ابتدایی راضیه موزرمی نیا، پروین صفری دهدزی، مهین کیخایی، پروانه بندانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1036-SCC (R2) نقش فاوا در آموزش و یادگیری علوم ابتدایی علی ذوالفقاری شیره جین، یوسف شکری آقکند، امیر حسین انکوتی، رحمان بدری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
52 1081-SCC نقشه مفهومی ابزاری مناسب برای بررسی میزان درک دانشجومعلمان رشته آموزش ابتدایی از مفاهیم پایه علوم دوره ابتدایی مسعود سعادتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
53 1064-SCC (R1) وضعیت هیجان های تحصیلی دانش آموزان در کلاس درس علوم تجربی: مقایسه دانش آموزان مدارس دولتی و شاهد دوره دوم ابتدایی شهر سنندج سید عدنان حسینی، معین جامی، فاروق قربانی، محمد آغه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است