برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه آموزش علوم با رویکرد کاوشگری: آموزش صدا(دوره اول ابتدایی) برای دانشجومعلمان استان اردبیل
1397-01-30 10:00-13:00
مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان اردبیل 40
250,000 ریال
9 دکتر حسن خذرخانی
2 کارگاه آموزش علوم با رویکرد کاوشگری: آموزش صدا(دوره اول ابتدایی) برای سایر شرکت کنندگان در همایش
1397-01-30 10:00-13:00
مدیریت امور پردیس های استان اردبیل 40
500,000 ریال
2 دکتر حسن خذرخانی
3 کارگاه آموزش علوم با رویکرد کاوشگری، آموزش حرکت(دوره دوم ابتدایی) برای دانشجومعلمان استان اردبیل
1397-01-30 14:30-15:30
مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان اردبیل 40
250,000 ریال
11 دکتر حسن خذرخانی
4 کارگاه آموزش علوم با رویکرد کاوشگری، آموزش حرکت(دوره دوم ابتدایی) برای سایر شرکت کنندگان در همایش
1397-01-30 14:30-15:30
مدیریت امور پردیس های استان اردبیل 40
500,000 ریال
2 دکتر حسین خذرخانی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.